با این افراد نپرید

با این افراد نپرید

مطلب زیر به نقل از روزنامه ای است که در هفت صبح روز 16 تیر90در تهران منتشر شده است

افرادی که از انها اجتناب کنیم عبارتند از

-افرادی که خود را عالم به همه چیز میدانند -افراد منفی نگرو مشکوک-افراد فضول-خسیسها-خودشیفته ها

/ 0 نظر / 19 بازدید