دنیادارمکافات است

دنیادارمکافات است

یکی از سریالهایی که اینروزها ستایش بینندگان را برانگیخته و عصرهای جمعه خیل زیادی را از بیرون به پای تلویزیونها می اورد سریال ستایش است که جدااز بازی ستایش که بسیار ستایش برانگیز است دارای پیامهای چندیست یکی از این پیامها به گمانم این است دنیا دار مکافات است که هر کسی برای دیگران مشکل ایجاد کند خودش هم در همین دنیا اکثرا چوبش را میخورد که از قدیم هم گفته اند چوب خداصداندارد . و نیز میفرماید ای نور چشم من به جز از کشته ندروی –و نیز میفرماید چاه کن در ته چاه است که معنی و مفهوم ان این است که هرکسی برای مسلمانی مشکل ایجاد کند در همین دنیا اکثرا تاوانش را پس میدهد و من در اطراف خود چه بسیار این مسئله را دیده ام فردی را میشناسم که به مال صغیر و کبیر رحم نکرده است در عوض یک دخترش مشکل دارد دو نفر از پسرهایش یکی به عارضه مال دوستی وسواس گونه و دیگری به وسواس دل چرکینی گرفتار شده و خلاصه افراد این خانواده تاکنون سالهاست اب خوش از گلویشان پایین نرفته اگر که در ظاهر وضعیت مالی مرفه ای دارند . ولی غافلند از اینکه دنیا دار مکافات است . سلامت باشید

/ 0 نظر / 29 بازدید