آن اطاق کوچک

آن اطاق کوچک

میزی در وسط اطاقی مستطیلی قرار گرفته که چهار زن در اطراف ان و دوزن دورتر از ان قرار دارند یک پرده دراز نقاشی در روی میز پهن شده که یک زن بافرچه روی ان نقاشی میکند و زن دیگر فرچه نقاشی را در بوم نقاشی فروبرده است یک زن هم در طرف چپ میز انتهای دیگر پرده را که از کنار میز بیرون زده است نگاه داشته و زن چهارم وسط پرده را نگهداری میکند اندکی دورتر دوزن در حال درست کردن رنگ جهت ادامه نقاشی بر روی پرده نقاشی هستند که حکم تابلو رادارد اندورها بیرون از اطاق دورشته کوه با درختهایی سرسبز در دامنه ان خودنمایی میکنند مابین این رشته کوهها و سه رشته کوه دیگر دریاچه ای با دوقایق بادبانی خودنمایی میکنند در ساحل این دریاچه کلبه ای چوبی که در سایه ان یک درخت با میوه های قرمز خودنمایی میکند قرار دارد در این اطاق مستطیلی دوگلدان بسیار بزرگ با گلهای صورتی قرار گرفته و این مناظر دل انگیز و تماشایی همه بر بیرون لیوانی قرار دارند که در داخل ان چای سبز ریخته شده .بفرمایید نوش جان و گوارای وجود .

/ 2 نظر / 2 بازدید