اتوبوس

شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرهای بزرگ بار اصلی و ارزان جابجایی مردم را بخوبی برعهده گرفته و انجام میدهد بهای هر کورس تا امروز 500 ریال بود قرار بود به 750 ریال ارتقائ پیداکند مردم پول خورد نداشتند نشد قرار شد کارت بلیط چاپ شود چاپ شد به مبلغ 20000 ریال به مردم فروخته میشود مبلغ 5000 ریال بابت کاغذ کارت و مابقی اعتبار بلیطی کارت . گویا این برنامه قبلا در یکی از شهرهای همسایه با شکست مواجه شده است . کاش تجربه را تجربه نمیکردیم .

/ 1 نظر / 3 بازدید