مادربزرگ

مادر بزرگ

چهاردهم مرداد مصادف است با سالروز مرگ مادر بزرگم که شیرزنی بود که در سال 1361 هجری شمسی جان به جان افرین تسلیم کرد و داغ مرگش هنوز هم برایم طاقت فرساست بخصوص که هرموقع یادم می اید که در زمان رحلتش حاضر نبوده در تهران سرگرم تحصیل در دانشگاه بودم و چه تلخ بود وقتی که بیخبر از همه چیز و همه جا به خانه برگشتم و وارد اطاق شدم تاببینمش و نبودش را با تمام وجودم حس کردم تلخی ان لحظه بعد از سی سال هنوز از خاطرم نمیرود گریستم و زارزدم و ضجه کردم ولی رفته بود و چه رفتنی که دستم کوتاه بود لیست بلندی دارم در مخیله ام از دوستان اشنایان فامیل و بستگان که امیدوارم در ان دنیا دوباره به دیدارشان توفیق یافته و شاد شوم و اولین ان مادر بزرگم است ان شیر زن ستبر اهنین اراده و همیشه مصمم حتی در بستر بیماری شاید از خداخواسته بود که در مرگش هم من را اذیت نکند و اذیت نکرد در تمام بیست سالی که همراه راه ناهموارم بود و رفت زمانی که من نبودم و بودم در اطاقش انزمان که دیگر نبود و انگار هیچوقت نبود و ان زمان بود فهمیدم که عدم چیست و مرگ کدام است و کوچ تلخ است و فراق مشکل

/ 0 نظر / 12 بازدید