خوشبختی

بیچاره تو

خوشبخت من

بیچاره تو که از بس خاویار خورده ای طعمش برایت یکنواخت شده است

خوشبخت من که از دیدن یک ماهی سفید ذوق زده میشوم و هر لقمه انرا مدتی در دهان میگردانم تا تمام سلولهای چشایی محوطه دهانی ام ملاقاتش را به جان پذیرفته و خیرمقدمی نیکوبگویند و بعد انرا با کلی اداب و اصول روانه گلو کنند تا مری و معده هم از همنشینی با ان حظ ببرند

بیچاره تو که منتظری اخرین مدل ماشین وارد بازار شود تا انرا بخری و سوار شوی و چه انتضار جانکاهی

خوشبخت من که با دیدن اتوبوس خط واحد از خود بیخود شده و خود را هولکی به درب ان اویزان میکنم قبل از اینکه برویم بگشایند

بیچاره تو که از خوردن هیچ نوع بستنی لذت نمیبری

 خوشبخت من که با یکبار نوبت لیس زدن به الاسکا حضور در میان اسکیموها را احساسی فریزرانه خواهم داشت

بیچاره تو که در نسیم بهشت زکام میگیری

خوشبخت من که در گرمای جهنم چزغاله میشوم

/ 0 نظر / 18 بازدید