جلسه بلبل و خر

جلسه بلبل و خر در محضر سعدی

جلسه هم خانواده  جلوس و مجلس و از معانی نشستن است یکی از افات نشستنها یا جلسات باهم حرف زدن است معنی و مفهوم ان این است که اجازه ندهیم طرف حرفش را تمام کند در وسط حرف او و همراه با او حرف بزنیم بطوریکه معلوممان نشود که ما چه میگوییم و طرفمان چه میگوید و اما این مطلب چه ارتباطی به عنوان فوق الذکر دارد ارتباط ان این است که شیخ سعدی چون همیشه چراغ روشن و سراج منیر را پیش پای ما قرار داده است که اجازه بدهیم طرف مقابل حرفش تمام شود انگاه ما شروع به بیان کنیم بطوریکه سعدی علیه الرحمه میفرماید

کاش بلبل خموش بنشستی

تا خر آواز خود تمام کند

و چه تعبیر زیبا و دلنشینیست

ودر جایی دیگر میفرماید

سخن را سرست ای خداوند و بن

میاور سخن در میان سخن

خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش

نگوید سخن تا نبیند خموش

و به راستی تمام تعابیر و بیانات استاد سخن زیبا و دلنشین است حتی هزلیاتش که چون از دل بر امده پس لاجرم بردل نشیند

سلامت باشید

/ 1 نظر / 18 بازدید
الف

جالب بود