چرا

چرا

 

در تاکسی در لحظه ورود یا قبل از پیاده شدن حواس راننده را پرت میکنیم و کرایه را میدهیم و باقی پول را میگیریم

در خط واحد هنوز به ایستگاه نرسیده و اتوبوس توقف نکرده از جای خود بلند میشویم و راه می افتیم

با اعلام کوپن ارزاق عمومی یک ساعت قبل از باز شدن در بقالی انجا حاضریم

برای گرفتن دو پاکت شیر پاستوریزه که معلوم نیست خاصیت دارد یا نه دوساعت جلو شیرفروشی می ایستیم و هرچه کلیسم داشته و نداشته استخوانها را هدر میدهیم

برای رسیدن سرموقع به محل کار دیر از خانه خارج میشویم و در طول مسیر میدویم

در هفته یک مرغ مصرف میکنیم ولی ده مرغ از اداره میگیریم و انبار میکنیم

کافی است جنسی بدون توجه به کیفیتش دو سه تومنی تفاوت قیمت داشته باشد مقدار زیادتری از نیاز را میخریم و انبار میکنیم

از ده جا وام می گیریم وام یک جا را بعنوان سپرده جایی دیگر واریز می کنیم و خودمان را به زحمت می اندازیم

میزان غذایی که وارد شکم زباله میکنیم بیشتر از میزانیست که وارد شکم خودمان میکنیم

ساعتها پشت کامپیوتر مینشینیم و هی دانلود میکنیم هی دانلود میکنیم بدون اینکه دانلودهای قبلی را بخوانیم

به کتابفروشی می رویم هی کتاب می خریم و انها را در قفسه کتابها در خانه حبس می کنیم و نمی خوانیم در حالی که اگر انبار کردن کتاب خوب بود خود کتابفروش که واردتر است .

چرا

 

/ 0 نظر / 21 بازدید