دلتنگی برای سال های جوانی

مارا گلی از روی تو چیدن نگذارند

چیدن چه خیال است که دیدن نگذارند

صدشربت شیرین زلبت تشنه دلان را

نزدیک لب ارند وچشیدن نگذارند

بخشای بر ان مرغ که خونش گه بسمل

برخاک بریزند وطپیدن نگذارند

/ 0 نظر / 4 بازدید