به دوستم در خارج کشور

به دوستم در خارج

دوستانی در خارج دارم که برای ماموریت بازرسی گوشت از طرف دولت فخیمه به دیار فرنگ رفته اند و مدتی را حول و حوش سه ماه در ان دیار سکونت نموده و بعد برمیگردند موارد زیر را به یادشان می اورم

دوست عزیزم

حتما به همسایه ای که حتما نمیشناسی سلام منرا برسان حتی اگر سیاه پوست باشد حتی اگر از نظر زبان دین ائین و ....... با من و شما فرق داشته باشد حتی اگر پاره ای از این چیزهای این دنیایی را نداشته باشد بازهم سلام من را برسان

اگر شنیدی بیمار شده به او سربزن و عیادت کن

اگر بارش سنگین تر از تواناییش بود برایش حمل کن

اگر سردش بود او را بقدر وسعت بپوشان

ولی امان امان امان

او را نصیحت نکن

مبادا دلگیر شود

چه میدانی

شاید در ان دنیا

همسایه من

تو

یا او شود

چه میدانی

شاید

در زیر یا روی پل صراط همدیگر را دیدیم

شاید نامه اعمال او بهتر از ما بود

شاید او شفاعتمان کرد

خدارا چه دیدی

شاید او به راحتی پروانه یا کبوتر از روی پل رد شد

ولی ما لرزان رفتیم و افتادیم

کاری کنیم که او

و اویان

دستمان را بگیرند

پس به او سلام مرا برسان

خارج از

نوع لباس

رنگ پوست

دین

مذهب

و

.........

 

/ 0 نظر / 2 بازدید