چرا تخمه شکستن در جلسات ممنوع است

چرا تخمه شکستن در جلسات ممنوع است

الف- چون الودگی صوتی ایجاد میکند و حواس ابدارچی را پرت میکند و یکمرتبه استکان چای کارشناس را جلو رئیس جلسه میگذارد

ب- چون حواس سخنران را پرت میکند و نمیگذارد که صدای خودش را بشنود و مثل بقیه خودش هم نمیفهمد چی میگوید

ج- چون سخنران نمیتواند در حین سخنرانی هم  تخمه بشکند هم حرف بزند   بنابراین حقش ضایع میشود

د- چون قیمت تخمه روز بروز گرانتر میشود و باا صل صرفه جویی منافات دارد

ه- چون بنری نمانده تا روی میز جلسه پهن کنند تا پوستهای تخمه را روی ان بیاندازند چون تهیه هر گونه بنر چه برای تبلیغات خود و چه دیگری ممنوع علی الابد شده است

و- چون اعضائ جلسه نمیتوانند همزمان هم تخمه بشکنند هم smsبازی کنند و هم یادداشت برداری .

ز-چون رئیس جلسه فقط تخمه ژاپنی دوست دارد و  میدانید که خرید جنس خارجی هم  ممنوع شده است

ح- چون شاید تشکیل جلسه بهینه تر از تخمه شکستن باشد

ط- چون قرار شده منبعد در جلسات بجای حرف زدن –سخنرانی شود و اگر تخمه هم شکسته شود فکین خسته میشود

ی- چون جلسه محل جلوس یا همان نشستن است نه شکستن

ک- چون جلسات محل شکستن حرمت قبلیهاست نه شکستن تخمه

 ل- چون حق میوه جات  و شیرینی جات برای خورده شدن  ضایع میشود

م-چون در جلسات حرفهای جلسات قبلی بلغور میشود نه تخمه و بلغور

ن- چون هر چیز به جای خویش نیکوست

 

/ 0 نظر / 26 بازدید