خه یام به کوردی

بیستومه به هه شتی هه یه حوری تیدا

روباری شه رابی پاکی ده روا پیدا

من لیره مه ی ویاری په یاکه م چده بی

ده سکه وته که هه ریه کن به هه ردوک ریدا

 

 مه یگیر ده وه ره به خیری چاوی کالت

دل تینو وه جه رگم ره شه چه شنی خالت

واتو به به سه ریه کاشکاوه ک پرچت

بوم تیکه مه یه ک له ره نگی کولمی ئالت

 

ئه ی شوشه بنازم به دلی خاوینت

تاوم بده ری به ئاوی خه م تاوینت

ده ستم به رئه ده م له ئاره زویدور ودریژ

مه یگیر له وه لا ده ستی من و داوینت

 

   ئه م گوزه وه کو من بوه دلدار و هه ژار

جاریکی دل خوش بوه سه دجار خه مبار

ئه و هه نگل و ده سگره له ملیا دیوته

ده ستی بوه زور خراوه ته مل یار

 

/ 0 نظر / 91 بازدید