دوستی

و به راستی این چنین است مخصوصا دوستیهای دوران کودکی که چون مسایل و منافع مالی در میان نیست خالصانه و پاک و بی الایش است و الایشهای حب جاه و مال و .... ندارد هرچه سن بیشتر میشود چون گستره معاشرت با افراد بیشتر میشود لذا الایشهای دوستی هم بیشتر میشود دوستی های جوانی ناپایدارتر از دوستی های کودکی و پایدارتر از دوستی های دوران بلوغ است . البته که دوست ان باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی .

/ 0 نظر / 16 بازدید