مولاناعبید زاکانی

 

 مولاناعبید زاکانی

بازرگانی زنی خوش صورت زهره نام داشت. عزم سفری کرد. از بهر او جامه ای سفید بساخت و کاسه ای نیل به خادم دادکه:هرگاه از این زن حرکتی ناشایست در وجود آید یک انگشت نیل بر جامه او زن تا چون باز آیم اگر تو حاضر نباشی، مرا حال معلوم «شود

پس از مدتی خواجه به خادم نوشت که:

کاری نکند زهره که ننگی باشد

بر جامه او ز نیل، رنگی باشد

خادم بازنوشت که:

گر در سفر خواجه درنگی باشد

تا ماه دگر، زهره پلنگی باشد

/ 0 نظر / 38 بازدید