مولوی

مولوی

هم زبانی خویشی و پیوندی ست

مرد با نامحرمان چون بندی ست

ای بسا هندو و ترک هم زبان

ای بسادوترک چون بیگانگان

پس زبان محرمی خود دیگر است

هم دلی از هم زبانی بهترست

غیر نطق و غیر ایما و سجل

صد هزاران ترجمان خیزد زدل

/ 0 نظر / 15 بازدید