شاهنامه

شاهنامه فردوسی

 

بزرگی دهم هر که کهتر بود

-نیازارم ان را که مهتر بود

–که برکس نماند همی روز بخت

–نه گنج و نه دیهیم شاهی نه تخت-

همی نام جاوید باید نه کام

– بینداز کام و برافراز نام

–زنامست تا جاودان زنده مرد

-که مرده بود کالبد زیر گرد .

/ 0 نظر / 3 بازدید