روز بزرگداشت حافظ

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است

وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است

از صبا ھر دم مشام جان ما خوش میشود

آری آری طیب انفاس ھواداران خوش است

ناگشوده گل نقاب آھنگ رحلت ساز کرد

ناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش است

مرغ خوشخوان را بشارت باد کاندر راه عشق

دوست را با ناله شبھای بیداران خوش است

نیست در بازار عالم خوشدلی ور زان که ھست

شیوه رندی و خوش باشی عیاران خوش است

از زبان سوسن آزادهام آمد به گوش

کاندر این دیر کھن کار سبکباران خوش است

حافظا ترک جھان گفتن طریق خوشدلیست

تا نپنداری که احوال جھان داران خوش است

 

/ 0 نظر / 17 بازدید