رنگ امیزی گسترش خون در دامپزشکی

 

 

رنگ آمیزی                                               Staining

 

به افتخار آقای رومانوسکی     romanowsky        رنگ رایت ( wrigth-stian) ورنگ گیمسا (GIMSA-Stian)  بنام رنگهای رومانوسکی نامگذاری شدند.

رنگ رایت ( wrigth-stian)

این رنگ حاوی دو رنگینه است

 :I رنگینه های اسیدی مثل ائوزینII- رنگینه های بازی یا قلیائی مثل متیلنبلو(آبی متیلن) میبا شد

به عنوان یک اصل یا ویژگی اجزا وساختمانهای اسیدی سلولها, رنگهای قلیائی را می پذیرند لذا این ساختمانها رابازوفیلیک(قلیا دوست) یا  دوستار مواد بازی گویند , مثل هسته سلول که در این رنگ آمیزی آبی رنگ میشود. اجزا وساختمانهائی که فقط رنگینه های اسیدی را بخود راه میدهند اسیدوفیلیک (اسید دوست) یاائوزینوفیلیک(ائوزین دوست) می نامند این اجزا که در سیتوپلاسم بعضی سلولها قرار دارند  با این رنگ آمیزی  قرمز رنگ میشوند -اجزاوساختمانهائی که ترکیبی ازدو رنگینه هم رنگینه اسیدی هم رنگینه بازی را به خود راه میدهند نوتروفیلیک(خنثی دوست )می نامند. بهترین رنگ برای رنگ آمیزی گسترش خونی رنگ رایت و رنگ (رایت+ گیمسا) است رنگ آمیزی گیمسا با توجه مشکلات وعیوبی که برای آن ذکر میشود هنوز به عنوان رنگ آمیزی روتین ومعمول آزمایشگاهها از آن استفاده می شود.

رنگ آمیزی گسترش خونی بوسیله رنگ گیمسا

بعد از تهیه گسترش خونی اگر لام را زیر میکروسکوپ قراردهیم . فقط هاله ای از سلولها ی خون را مشاهده می کنیم برای مطالعه روی سلولها ی خون باید گسترش خونی را رنگ آمیزی کنیم.رنگ گیمسا خود حاوی  دو  رنگینه است.

1- رنگینه متیلن آبیخاصیت  بازی داشته و  قسمت اسیدی سلول مثلهسته سلول را که به  خاطر وجود نوکلئیک اسید(اسیدهای هسته ای)خاصیت اسیدی دارد رنگ میکند در نتیجه  هسته سلول آبی تیره متمایل به بنفش میشود

 2- رنگینه ائوزین ساختار های  بازی سلول یعنی  دانه های موجود در سیتوپلاسم سلول را  رنگ میکند و این دانه ها که خاصیت بازی دارند با رنگ ائوزین به رنگ نارنجی درمیآیندو  دانه های موجود در سلول های ائوزینوفیل که با رنگ آمیزی  گیمسا به رنگ نارنجی درمیآیند

ثابت کردن یا فیکس کردن

1-گسترش خونی(لام خونی) تهیه شده را میگذاریم خوب خشک شود

2-لام خونی  را روی دهانه یک لیوان قرار می دهیم

3- روی سطح لام خونی  قطره قطره الکل متانول میریزیم . بطوریکه الکل تمام سطح لام خونی را فرا گیردصبر می کنیم تا الکل روی  سطح لام خوب خشک شود.(این عمل را ثابت کردن لام خونی با الکل گویند.)

مر حله رنگ آمیزی

1-رنگ گیمسا را به نسبت یک به ده با آب رقیق میکنیم. (1ccرنگ گیمسا +  9 ccآب)

2-روی سطح لام خونی که ( ثابت شده است) را با رنگ رقیق شده می پوشانیم.

3-بعد ازگذشت 20 تا 30 دقیقه رنگ روی لام را دورمیریزیم.

لام را زیر شیر آب با جریان ملایم گرفتهتا رنگ های اضافی خوب شسته شود

حالا سلول های خونی روی لامرنگ گرفته اند.

4-   میگذاریم لام خشک شود

5-روی لام یک قطره روغن ایمرسیون میچکانیم

بعد زیر میکروسکوپ با عدسی شیئی (لام را مورد مطالعه قرار می دهیم

بعد زیر میکروسکوپ با عدسی شیئی X 100لام را مورد مطالعه قرار می دهیم

در تمام مراحل موظب باشید لام را پشت و رو نگذاشته باشید

 

رنگ آمیزی گویچه های سفید خون

رنگ آمیزی پریودیک اسید شیف یا رنگ آمیزی پاس

( PERHODIC ACID SCHIFF ( PAS

معرف های لازم :

A  محلول اسید پریودیک1%

طریقه ساخت5 گرم پودر اسید پریودیک را درcc 500  آب مقطر خوب حل می کنیم . محلولآمادهاست درشیشه تیره تا 3 ماه پایدار می ماند

- Bمعرف شیف : (SCHIFF REAGENT)

1- فوشین بازیک( نئوفوشین) 5 گرم

2 آب مقطر 500 سی سی

3- متا بی سولفیت سدیم یا پتاسیم 2 گرم

4-اسید کلریدریک غلیظ 2 سی سی

پودر چارکل  CHARCOAL   4 گرم

آب مقطر را در داخل یک ارلن مناسب می ریزیم. وحرارت میدهیم تا به جوش آید

سپس فوشین بازیک را اضافه کردهو مخلوط می کنیم . تا خوب حل شود.

می گذاریمحرارت محتوی ارلن به حدود 50  درجه سانتی گراد برسد

بعد متا بی سولفیت سدیم را اضافه کردهخوب مخلوط می کنیم. می گذاریم. تاسردشود .سپساسید کلریدریک غلیظرااضافه کردهمحتوی ارلنراخوبمخلوطمی کنیمپودر چارکلراااضافهکرده. یک تا دو دقیقهخوب مخلوط می کنیم. وسپسمحلول را بوسیله کاغذ واتمنصافمی کنیم.محلولآمادهاستآن را در یک شیشه تیره ریخته ودر حرارت 4 +درجه یخچال نگه داری می کنیم.

توجه: معرف شیفبهرنگزرد  کمرنگاست .و لی به مرورصورتی رنگ می شود که باید دور ریخته شود

به تاریخ 17 اردیبهشت 1389 کتابت شد - دکتر قهرمانی

/ 0 نظر / 12 بازدید