پیران را پاس بداریم

پیران را پاس بداریم

 

آدمی پیر چوشد حرص جوان میگردد

خواب در وقت سحرگاه گران میگردد

صائب تبریزی به خوبی این نکته را تام و تمام به ما اندرز داده که هوای پیرها را داشته باشیم حداقل به خاطر اینکه خودمان هم روزی پیر میشویم حالا جدا از دستورات دینی و اخلاقی که بماند – فقط به خاطر خودمان هم که شده باید هوای پیرها را داشته باشیم ودرک کنیم حرص و ولع انها را

 برای زندگی

 برای غذا

 برای طعم

 برای بوی خوش

گشت و گذار

  تماشا

 دیدن

 شنیدن

و چراغی را برای روزگار پیری خود روشن کنیم

/ 0 نظر / 2 بازدید