دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
ارتروژودها-بندپایان پشه ها
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٧ آذر ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

پشه خاکی

دارای پاها و بالهای بلند

شاخک دارای موهای ریزیست

پالپها بلند ودارای 5 بند است

ضمایم دهانی خرطوم کوتاهی را بوجود اورده است

بالها بلند-انتهای زاویه دار و نوک تیز

پاهای بلند با چنگالهای کوچک

سطح پشتی پوشیده از مو

شکم بلند و باریکدر انتهای شکم نر چنگکهای مشخص

در انتهای شکم ماده زائده های کوچکدر انسان انتقال بیماریهای لیشمانیوزجلدی و احشایی – کاریون  با عامل  باکتری بارتونلاباسیلی فورمیس- بیماری تب پاپاتازی

در دامها بیماری لیشمانیوز احشاییپشه های کوچک یک تا 3 میلیمتر از پشه بند رد میشوند

ضمایم دهانی از 6 تیغه برنده و تیز تشکیل شده است

شاخک بلند و نازک با 11 تا15 بند

پاها کوتاه

سینه دارای فرورفتگی بازویی در ناحیه قدامی humeral pits

حجره های رادیال بالها که بوسیله رگبال احاطه شده اند مخصوص سراتوپوکونیده

رگبالهای کولیکوئیدس – دارای دوحجره با اندازه متوسط – بالها کوتاه با میکروتریشهیا پوششی از موهای کوتاه

نوزاد در ابهای جاریست

بر روی سر یک ردیف ابریشم دارد که مواد غذایی را فیلتر میکنند

در اخرین بند شکم یک بادکش یا یک ردیف قلاب مدور داردپاها کوتاه –بدن قوی و کم مو

سیاه رنگ –زرد-نارنجی

شاخک بسیار کوتاه فاقد موی اضافی

چشمها بزرگ

ضمایم دهانی کوتاه

پالپها بلند دارای 5 بند

سینه قوزدار

شکم 9 بند دارد

بر روی یکی از بندهای اولیه ناحیه ضخیمتری وجود دارد که پولک قاعده ای  basal scale نام دارد که دارای یک ردیف ابریشم است

بالها ساده اند رگبال ها در قسمت قدامی بالها ضخیمند ولی در قسمت خلفی نازکند

شفیره در زیر اب دارای یک پیله پاکتی شکل باقی میماند

واجد بادکشهای مشخصیست

دارای 37 جنس اند که جنسهای مهم شامل کولکس- انوفل و اادس است

دوبالان واقعیند

دارای دو بال و دو هالترند

بالها دارای پولکهای کوچکند

پاها نازک و بلندند و چنگالهای کوچکی دارند

ضمایم دهانی بصورت خرطوم درازیست که بصورت یک لوله باریک بطرف جلو خارج شده است

شاخکها به بلندی خرطومند که بندهای زیاد و مشابه دارند

پالپ ها ممکن است کوتاه یا بلند باشنددر پشه های انوفل نوزاد درست در سطح زیر اب در یک موقعیت افقی قرار میگیرد و سر ان بطوری میچرخد که ضمایم دهانی برای تغذیه در تماس با سطح اب قرار دارد .منافذ تنفسی که در تماس با هوا قرار میگیرند سیفون بلند ندارند

پولکهای بدن پشه های بالغ کم است

پالپهای پشه های ماده بلند و نازکند

پالپای پشه های نر قویند و انتهای چماقی دارند

در استراحت نسبت به سطح استراحت بطور مورب با انتهای شکم بالا قرار میگیرند

روی بالها طرحهای واضحی از صفحات تیره و روشن در طول رگبالها دیده میشود

پشه های بالغ دارای سپرچه ای یا اسکوتلوم هستند که انتهای ان موجدارست و موهای زیادی بر روی ان قرار گرفته است

در انوفل روی بالها طرحهای واضحی از صفحات تیره و روشن در طول رگبالها دیده میشود

نوزادهای کولکس از سطح اب اویزانند وتنها از طریق لوله تنفسی یا سیفون با سطح اب تماس دارند و هنگامیکه اب بهم بخورد سریعا شنا میکنند

پولکهای اادس باریک ند و طرحهای رنگی بر روی بدن وجود دارد که ممکنست نقره ای باشد

شکم در انتها نوک تیز است

ناخنهای پاهای قدامی نر و ماده دارای دندانه اند مگسهایی هستند که سیر تکاملیشان مانند پشه هاست و از غلاف نوچه ای خود مانند پشه ها از شکافی بشکل Tخارج میشوند شاخک انها سه بندیست و سر نوزادان انها نامشخص است ضمایم دهانی افقی قرار گرفته و از نوع جونده است

خانواده معروف ان تابانیده است که شامل جنس تابانوس یا خرمگس است

رگبال اصلی در سطح شکمی دارای موست

جثه بزرگ با طول بدن 5 تا ده میلیمتر

سر عریض

ماده ها خونخوارند

چشمها بزرگ ودر نوع ماده دور از یکدیگرست ودر نرها نزدیک همند

نوزادان بدنی استوانه ای دارند و یازده قسمتی اند

روزنه تنفسی انها در بند اخر قرار دارد

نوزادان فاقد پاهستند ولی دارای ارواره های نوک تیزند

نوزاد 4 الی 9 بار پوست اندازی میکند و در مدت چند هفته تا ماه به نوزاد کامل تبدیل میشود و به نوچه تبدیل میشود

نوچه در عمق 5 سانتیمتری خاکهای مرطوب قرار میگیرند

مرحله نوچه ای یک تا سه هفته طول میکشد و بالغ میشوند

سیر تکاملی 5 ماه طول میکشد