دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
دلتنگی برای سال های جوانی
ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸ : توسط : دکتر قهرمانی

مارا گلی از روی تو چیدن نگذارند

چیدن چه خیال است که دیدن نگذارند

صدشربت شیرین زلبت تشنه دلان را

نزدیک لب ارند وچشیدن نگذارند

بخشای بر ان مرغ که خونش گه بسمل

برخاک بریزند وطپیدن نگذارند