دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
مولوی
ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

تعلیم و تربیت و مولوی

 

سنگ را صدسال گویی لعل شو

کهنه را صد بار گویی باش نو

خاک را گویی که نور محض شو

اب را گویی عسل شو یا که شیر

نار را گویی که نور محض شو

پشه را گویی که سوی باد رو

قلب را گویی که زر پاک شو

یا که اکسیری شو و چالاک شو

هیچ از ان اوصاف دیگرگون شوند ؟

اب کی گردد عسل ای ارجمند ؟