دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
حافظ
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ مهر ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند

پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند

به فتراک جفا دلھا چو بربندند بربندند

ز زلف عنبرین جانھا چو بگشایند بفشانند

به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند

نھال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند

سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند

رخ مھر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند

ز چشمم لعل رمانی چو میخندند میبارند

ز رویم راز پنھانی چو میبینند میخوانند

دوای درد عاشق را کسی کو سھل پندارد

ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند

چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند

بدین درگاه حافظ را چو میخوانند میرانند

در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند

که با این درد اگر دربند درمانند درمانند