دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
زند و هومن یسن
ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

زند و هومن یسن به مسئلهء رجعت و ظهور در آیین زرتشت می پرازد، مندرجات این کتاب از منتخبات و یا دستچینی از نسک های گوناگون می باشد.( محتمل است که زند و هومن مأخوذ از هفتمین فرگردستوگرنسک باشد که خلاصۀ آن در هشتمین فصل دینکرد-9 وجود دارد. به موجب دینکرد هشتم(15-14/7)همین موضوع در قسمت سپندنسک اوستای بزرگ مطرح شده است.بعید نیست که نویسنده از هر دو متن استفاده کرده است.) سی سال پیش از پایان هزاره زرتشت، دختر جوانی در دریاچه فرزدان(هامون) به آب تنی می پردازد و از نطفه زرتشت، که در آنجا به دست 99999فروهر اشو نگهداری می شود، آبستن می گردد. بدین ترتیب هزاره هوشیدر فرا می رسد؛ بعد هزاره هوشیدر ماه و سرآخر کارجهان هزاره سوشیانس یا روز تن پسین (رستاخیز) فرا می رسد. کتاب شامل سه قسمت است: بخش نخست:ترجمه متن زند و هومن یسن می باشد( شامل نه قسمت و متن داریش ( یاوه سرایی) اهریمن با دیوان). بخش دوم: متن پهلوی زندئی و هومن یسن. بخش سوم: یادگار جاماسپ یا جاماسپ نامه است( جاماسپ نامه کتابی است که در آن گستاسپ شاه پرسش هایی راجب به مسائل گوناگون دینی و تاریخی و جغرافیائی و غیره از جاماسپ می پرسد). بخش بی مرگی خواستن زراتشت از کتاب زراتشت نامه (این کتاب تألیف زرتشت بهرام بن پژدو، درسنه 647 یزدگردی مطابق با 1278 میلادی نوشته شده است).