دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
نمونه سوالات بازرسی وبهداشت گوشت کارشناسی علوم ازمایشگاهی دامپزشکی در سال 1377
ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸ : توسط : دکتر قهرمانی

پاسخ سوالات بهداشت و بازرسی گوشت سال 1377

 

-        پارامفیستوموم سروی در کدام قسمت از بدن و کدام دام دیده میشود.؟

1)فقط شکمبه گوسفند                                                     2)شکمبه و نگاری گاو و گوسفند

3) شکمبه گوسفند                                                           4- شکمبه و نگاری گوسفند

گزینه 2 درست است . پارامفیستوموم سروی کرم بالغ زنده به رنگ قرمز روشن و به ترماتود مخروطی معروفاست ودر شکمبه و نگاری گاو و گاومیش گوسفند و بز و نشخوارکنندگان وحشی از سراسر دنیا گزارش شده است . صفحه 95 کرم شناسی دامپزشکی جلد سوم دکتر علی اسلامی و صفحه 169 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی .

-        در مسمومیت با نیترات و نیتریت قضاوت کدام است . ؟

1)ضبط کلی                   2) ضبط آلایش                      3) گزینه های 1و2      4) هیچکدام

گزینه 1 درست است . صفحه 171 MEAT HYGIENEمسمومیت با نیترات و نیتریت ایجاد رنگ قهوه ای در لاشه مینماید صفحه 125 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی .

-وجود جلای سبز رنگ در عضلات نشانه کدام بیماری است ؟

1) شاربن             

 2) شاربن علامتی          

       3) نکروز عضلات متعاقب بیماری عضله سفید      

   4) هیچکدام

- جمود نعشی در رابطه با تجزیه ........ و عدم جایگزینی مجدد ان به علت کمبود .... است .

1) ATP انر‍‍ژی        2) ATP اکسیژن         3) ADPاکسیژن               4) ADPانرژی

گزینه 2 درست است جمود نعشی در رابطه با تجزیه ادنوزین تری فسفات و عدم جایگزینی مجدد ان به علت کمبود اکسیژن است صفحه 99 بازرسی عملی گوشت دکتر خسرو اسماعیلی .

انرژی لازم برای صلابت لاشه بوسیله ATP تامین میگردد . تشکیل مجدد ATP در سلول زنده در اثر یکسری تغییراتی که در گلیکوژن ایجاد میگردد صورت میگیرد در این واکنشها گلیکوژن ابتدا به اسید پیروویک تبدیل گردیده و بعد اسید پیروویک در سیکل اسید استیک اکسیده شده تولید انیدریک کربنیک اب و انرژی مینماید . مقدار اکسیژنی که برای اکسیدنمودن اسید پیروویک به اب و انیدرید کربنیک لازم است بیشتر از اکسیژنی است که برای تبدیل گلیکوژن به اسید پیروویک لازم است . اکسیژن لازم بوسیله خون به عضلات منتقل میگردد. و هنگامیکه مقدار اکسیژن لازم به عضلات نرسد برای تامین کمبود اکسیژن مقداری از اسید پیروویک احیا شده تولید اسید لاکتیک و اکسیژن مینماید صفحه 26 بازرسی گوشت دکتر نشاط دکتر افشار .

-        قضاوت در مورد بیماری اکتینوباسیلوز چیست ؟

1) ضبط بافتهای الوده                       2) ضبط کلیه لاشه

3) ضبط تمامی سر                          4) هیچکدام       

گزینه 1 درست است اندامهای الوده ضبط میگردد صفحه 135 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی دکتر نیرومند هنگام بازرسی لاشه های الوده فقط به برداشت و ضبط بافتها و یا اندامهای الوده اکتفا میگردد . صفحه 139 بهداشت گوشت دکتر نشاط دکتر افشار . اندامهای الوده مانند سر زبان معده و ریه ضبط میگردد صفحه 255 MEAT   HYGIENE

-میزبان اصلی تنیاساژیناتا و دیفیلوتریوم لاتوم به ترتیب کدامند؟

1) انسان-انسان      2) انسان-سگ  3) سگ-انسان      4) سگ- سگ

گزینه 1 درست است تنیا ساژیناتا در روده انسان زندگی میکند دیفیلوبوتریوم لاتوم در روده کوچک انسان زندگی میکند صفحه 164 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی دکتر نیرومند . تنیا ساژیناتا با اسکولکس خود به مخاط قسمت فوقانی ژژونوم تنها میزبان اصلی یعنی انسان میچسبد . دیفیلوبوتریوم لاتوم یکی از طویلترین و پهنترین سستودهای انسان است . و به کرم نواری ماهی یا کرم نواری پهن معروف است .صفحات 81 و 222 کرم شناسی دامپزشکی جلد دوم دکتر اسلامی .

اندامهای مناسب در بدن گاو برای قرار گرفتن سیستی سرکوس بویس به ترتیب کدامند ؟

1) عضلات قلب ؛ زبان ؛ کتف ؛ جوشی

2) عضلات کتف ؛ جوشی ؛ قلب ؛ زبان

3) عضلات زبان ؛ قلب ؛ جوشی ؛ کتف

4) عضلات جوشی ؛ قلب؛ زبان ؛ کتف

گزینه 4 درست است . محل مناسب برای قرار گرفتن سیستی سرکوس بویس به ترتیب عبارتند از: جوشی ؛ قلب ؛ زبان ؛ کتف؛ و حجاب حاجز هرچند  که کیستها میتوانند در تمامی عضلات و بعضی اندامهای دیگر مانند کبد و ریه دیده شوند صفحه 163 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی دکتر نیرومند . مهمترین قسمتهای لاشه گاو که از نظر سیستی سرکوز باید بازرسی شوند به ترتیب اهمیت عبارتند از : عضلات جوشی خارجی و داخلی و عضلات رجلی ؛ عضلات قلب ؛ عضلات لوله مری ؛ عضلات دیافراگم ؛ عضلات کمر ؛ عضلات گردن و شانه ۀ صفحه 71 بهداشت گوشت دکتر افشار دکتر نشاط .

معمولا میزان الودگی عضلات قلب ؛ سه سر بازو و جوشی بیش از سایر عضلات است ۀ اگرچه علاوه بر عضلات اخیر عضلات دیافراگم و زبان را هم جزء عضلاتی که امکان الودگی انها زیادتر است نام برده اند ۀ صفحه 85 کرم شناسی دامپزشکی جلد دوم دکتر علی اسلامی .

-        پارگی مثانه در کدام مرحله از کشتار گوسفند رخ میدهد قضاوت چگونه است .

1)در هنگام تخلیه امعائ و احشائ ضبط کلی لاشه

2) در مرحله وارد نمودن شوک الکتریکی به دام ؛ ضبط کلیه ها و مثانه .

3) در هنگام تخلیه امعائ و احشائ بایستی پرده صفاق از لاشه گرفته شود .

4) در هنگام تخلیه امعائ و احشائ ضبط قلوه گاه و چربیهای اطراف

گزینه 3 درست است .

-        اکتینومیکوز .......

1)     استخوان فک را درگیر میکند

2)     بافتهای نرم ناحیه فک را درگیر میکند .

3)     موارد 1و2

4)     بیماری مربوط به سر و گردن نیست .

گزینه 1 درست است ضایعات بیماریهای اکتینومیکوز و اکتینوباسیلوز اغلب به استخوانهای فک و بافتهای زبان گونه سقف دهان ریه معده روده و پستان محدود میگردد . ضایعات استخوانی را معمولا به اکتینومیکوز و ضایعات زبان و سایر بافتهای نرم را به اکتینوباسیلوز نسبت میدهند صفحه 135 بهداشت گوشت دکتر نشاط دکتر افشار اکتینومیکوز از بیماریهای گاو است که استخوان فک پایین را مبتلا میکند  فک بالا بندرت مبتلا میشود استخوان ضخیم و بزرگ شده و در برش عرضی شبیه لانه زنبور بوده و ابسه ها و مجاری چرکی در محل دیده میشود . صفحه 135 بازرسی عملی گوشت دکتر خسرو اسماعیلی دکتر محی الدین نیرومند .

-        اگر تخلیه امعائ و احشائ لاشه بیش از یکساعت پس از کشتار دام به تاخیر انجامد

1)امعائ و احشائ را ضبط و به بقیه لاشه اجازه مصرف داده میشود .

2) تاخیر در تخلیه امعائ و احشائ تا شش ساعت قابل چشم پوشی است .

3) در صورت مشاهده تغییر رنگ در لاشه ضبط کلی انجام میگیرد .

4) لاشه را باید تا انجام ازمایشهای کمکی موقتا ضبط نماییم .

گزینه 4 درست است صفحه 24 کاربرد بهداشت و بازرسی گوشت در کشتارگاه دکتر رکنی

-به منظور ارزیابی رطوبت لاشه با استفاده از کاغذهای جاذب الرتوبه کاغذ مورد نظر را چند دقیقه و در چند سانتیمتری میبایست وارد عضلات نمود .

1) 2-5                           2) 2-10                            3) 5-2                   4) 10-2

گرینه  1 درست است کاغدهای جاذبالرطوبه به طول 10 سانتیمتر و عرض 5/1 سانتیمتر را تا نصفه داخل قسمتهای کختلف لاشه میکنند و پس از 2 دقیقه اگر رطوبت گوشت طبیعی بود فقط ان قسمت از کاغذ که در گوشت قرار دارد مرطوب میگردد و اگر رطوبت بیش  از حد معمولی بود توسط کاغذ جذب شده به طرف خارج میرود صفحه 29 کاربرد بهداشت و بازرسی گوشت در کشتارگاه دکتر رکنی .

-        کدامیک از آزمونهای زیر در مورد نمونه ارسال شده به آزمایشگاه همواره اجرا نمیشود .

1) جستجوی سالمونلاها                      2) جستجوی بروسلاها

3) جستجوی بیهوازیها                         4) شمارش کلی میکروبها

گزینه 2 درست است در آزمایشگاه ابتدا توسط وسایل استریل سطح خارجی قطعات جدا شده از عمق انها نمونه برداری میگردد سپس ازمایشات میکروبی از قبیل شمارش کلی میکروبها جستجوی سالمونلا بیهوازیها و جستجوی بقیه میکروبها در صورتی انجام میگیرد که در بازرسی در اثر ظنین شدن هنگام بازرسی در ورقه ضمیمه نمونه ها دقیقا متذکر شود . صفحه 27 کاربرد بهداشت و بازرسی گوشت در کشتارگاه دکتر رکنی .

-در کدامیک از موارد زیل کشتار دام در جایگاهی جدای از سالن عمومی صورت میگیرد

1) سیاه زخم                         2) کزاز                    3) لیستریوز              4) هاری

گزینه 3 درست است در اثر بازرسی قبل از کشتار دسته ای که برای کشتار مناسب نیستند شامل دامهای مبتلا به کزاز هاری سیاه زخم و تب شیر میباشند صفحه 70 بازرسی گوشت دکتر نشاط دکتر افشار .

-        لنف بخش عمده ای از عضلات ناحیه سر بیشتر وارد کدام یک از دژپیه های زیر میشود

1) پاروتید                                                             2) ماندیبولار

3) رتروفارنژیالهای داخلی                                        4) رتروفارنژیالهای جانبی

گزینه 4 درست است پاروتید در لبه عضلات جوشی قرار گرفته و بوسیله غدد بزاقی پاروتید پوشیده میشود . این غده لنف پوزه – لبها بخشی از لثه قسمت قدامی بوقکها و دیواره بینی و غدد بزاقی پاروتید بیشترین عضلات سر و پوست را دریافت نموده و به غدد عقب حلقی جانبی میریزد . صفحه 42 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی – دکتر نیرومند . دژپیه های پاروتید لنف عضلات سر قسمت قدامی بینی – لب – گونه ها – پلک چشم – غدد اشکی – عضلات گوش و غدد بزاقی نکفه را دریافت میدارد . صفحه 44 بازرسی گوشت دکتر نشاط .

-        سل ارزنی معرف کدامیک از چهره ها یا مراحل بیماری سل است

1)سل حاد عمومی اولیه                                      2) سل حاد عمومی ثانویه

3) سل مزمن عمومی                                         4) موارد 1 و 2

گزینه 4 درست است در سل عمومی حاد که در لاشه باضایعات ارزنی مشخص میگردد در اثر ورود میکروب در خون و انتشار الودگی در سراسر بدن ریه ها و اندامهای احشایی به خصوص کلیه ها و طحال جراحات ارزنی نشان میدهند این ضایعات هم در سل حاد اولیه ایجاد میگردد و هم در سل عمومی حاد ثانویه صفحه 27 بهداشت گوشت دکتر نشاط دکتر افشار

 

 

-نوزاد تنیا هیداتیژینا بیشتر در کدامیک از مناطق لاشه به چشم میخورد

1) برروی پرده صفاق و مغز                             2) برروی پرده های مزانتریک و امعاء و احشاء

3) در کبد و کلیه و ریه ها                                    4) در عضلات جوشی و قلب

گزینه 2 درست است نوزاد کرم تنیا هیداتیژینا بصورت کیسه های ابکی به نام سیستی سرکوس تنیوکولیس در حفره صفاقی و یا در سطح داخلی اندامهای داخلی یافت میگردد صفحه 115 بهداشت گوشت دکتر نشاط دکتر افشار .محل استقرار لارو انگل تنیا هیداتیژینا در محوطه شکمی ازاد یا چسبیده به احشائ است . صفحه 165 بازرسی عملی گوشت دکتر خسرو اسماعیلی دکتر نیرومند . حدودا بیست روز پس از الودگی سیستی سرکوس تنیوکولیس نابالغ از کبد به طرف محوطه بطنی مهاجرت کرده و معمولا به چادرینه روده بند و یا سطح سروزی اندامهای موجود در محوطه بطنی میچسبد . صفحه 100 کرم شناسی دامپزشکی جلد دوم دکتر علی اسلامی.

_ کدام گزینه صحیح نیست

1)    دژپیه های مغابنی سطحی در دام ماده وجود نداشته و به جای ان دژپیه فوق پستانی موجود است

 2) دژپیه های روده ای لنفشان را مستقیما وارد مخزن پکه یا R.C.H میریزند .

3)لنف دژپیه های پس زانویی بیشتر وارد دژپیه های مغابنی شده و بخشی نیز به ایلیاک داخلی میریزند .

4) لنف پوست شکم لگن و ران توسط دژپیه پرکرورال زه کشی میشود .

گزینه 2 درست است . دژپیه های لنفاوی مغابنی سطحی در دام نر به نام دژپیه های عانه ای و در دام ماده دژپیه های فوق پستانی نامیده میشوند . دژپیه های لنفاوی کشاله ران ( پرکرورال ) لنف پوست شکم قسمتی از لگن ران زانو قسمت تحتانی پا و عضله کشنده فاسیا را دریافت میدارد . دژپیه های پس زانویی لنف قسمت عمده پاها را دریافت میکند قسمت عمده لنف این دژپیه ها به دژپیه های مغابنی وارد شده و قسمتی نیز به ایلیاک داخلی میریزد دژپیه های روده ای لنفشان را مستقیما به مخزن پکه میریزند . صفحه 23 کاربرد بهداشت و بازرسی گوشت در کشتارگاه دکتر رکنی .

_ در نوزاد کدامیک از انگلهای زیر بیش از یک عدد پروتواسکولکس وجود دارد .

1) تنیا هیداتیژینا                                             2) تنیا ساژیناتا

3) تنیا مولتی سپس                                          4) تنیا اویس

                                                                                 

گزینه 3 درست است پس از مدتی نوزاد تنیا مولتی سپس رشد کرده به کیسه پر از مایعی به قطر 5 سانتیمتر تبدیل میشود این کیسه محتوی صدها پروتواسکولکس است که بصورت دسته جمعی مستقیما در جدار کیسه فرورفته اند صفحه 113 کرم شناسی دامپزشکی جلد دوم دکتر علی اسلامی . کیست بالغ مولتی سپس مولتی سپس حدود 5 سانتیمتر قطر داشته و دارای دیواره ظریف و شفافیست سطح داخلی دیواره تعداد زیادی اسکولکس ایجاد مینماید سگ در اثر خوردن بافت مغز آلوده به کیست مبتلا گشته و تمام یا اغلب اسکولکسهای کامل به کرم پهن تبدیل خواهند شد صفحه 160 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی دکتر نیرومند . _ بازرسی مخاط شیردان جهت تشخیص دو نوع بیماری ذیل میتواند رهنمون دهنده باشد .

1) تب برفکی و تیلریوز                                  2) آبله و زردی تیلریایی

3) سالمونلوز و پیروپلاسموز                          4) ضایعات انگلی و سارکوسپوریدیوز

گزینه 2 درست است ضایعات آبله علاوه بر پوست در مخاط دهان بینی حلق و حنجره دیده میشوندتورم پرخونی و خونریزی در مخاط شیردان و روده نیز از ضایعات مهم نعشی بشمار میروند . صفحه 34 کاربرد بهداشت و بازرسی گوشت در کشتارگاه دکتر رکنی در بیماری ابله مخاط شیردان و روده تورم پرخونی و خونریزی نشان میدهد صفحه 157 بهداشت گوشت دکتر نشاط دکتر افشار .

_ کدام گزینه پیرامون قضاوت در لاشه های با بوی غیر طبیعی صادق است .

1)    در جهت مثبت شدن ازمونهای میکربی کل لاشه ضبط کلی میشود .

2)    ضبط کلی لاشه در مواقعی صورت میگیرد که علت بوهای ایجاد شده مواد متابولیکی غیر طبیعی باشد .

3)    لاشه را موقتا تا 24 ساعت ضبط نموده و در صورت ادامه به سوی غیر طبیعی ضبط کلی صورت میگیرد

4)    لاشه را موقتا تا 24 ساعت ضبط نموده و در صورت مثبت بودن ازمونهای پختن و جوشاندن ضبط کلی صورت میگیرد

گزینه 4 درست است بوهای غیر طبیعی بلافاصله بعد از کشتار استشمام میشود روش عمومی برای درک تشخیص بو جوشاندن و پختن قطعه ای از گوشت مورد آزمایش 24 ساعت بعد از کشتار است . صفحه 119 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی دکتر نیرومند .

_ داروری پس از برخورد با بیماری پلوروپنومونی واگیر بزان چیست.

1)    اگر بیماری در مرحله بحرانی خود نباشد فقط ضبط موضعی انجام میشود .

2)    اگر در لاشه عوارض تب مشخص باشد اقدام به ضبط ریه ها و پرده جنب میشود

3)    اگر در لاشه عوارض تب و پرخونی دیده نشود کل لاشه قابل مصرف است .

4)    دنده ها و پرده جنب ضبط شده و مابقی لاشه قابل مصرف است .

گزینه 1 درست است در بیماری پلوروپنومونی مسری در صورتیکه بیماری در مرحله بحرانی خود بوده پرخونی و عوارض تب در لاشه مشاهده گردد ضبط کلی انجام گرفته در غیر اینصورت ریه ضبط گردیده پس از برداشتن پرده جنب بقیه لاشه قابل مصرف خواهد بود صفحه 40 کاربرد بهداشت و بازرسی گوشت در کشتارگاه دکتر رکنی

_ پس از برخورد با نشانه های قطعی بروسلوز برروی لاشه های گوسفندی کدامیک از داوریهای زیر انجام میگیرد

1)    اندامهای الوده ضبط و به بقیه لاشه اجازه مصرف داده میشود .

2)    اجازه مصرف لاشه مشروط به نگهداری در سردخانه زیر صفر صادر میشود .

3)    ضبط کل لاشه صورت میگیرد

4)    اجازه مصرف لاشه مشروط به پخته شدن کامل ان صادر میشود

گزینه  1درست است در مورد گوسفند و بز بهتر است ازمایشات میکروبی انجام یابد در صورت وجود میکروب در گوشت باید لاشه غیر قابل مصرف اعلام گردد صفحه 37 کاربرد بهداشت و بازرسی گوشت در کشتارگاه دکتر رکنی .

                                                   

_جهت سالم سازی لاشه های مبتلا به سیستی سرکوز لاشه ها حداقل چند روز ودر چه دمایی در سردخانه نگهداری میشوند

1) 5 روز و حداقل 10- درجه سانتیگراد                    2) 10 و -10درجه سانتیگراد

3) 10 و – 18 درجه سانتیگراد                                4) 18 و 4- درجه سانتیگراد

گزینه 2 درست است در صورت شدت الودگی و انتشار سیستی سرکها در کلیه قسمتهای لاشه ضبط کلی لاشه ضروری خواهد بود اگر الودگی خفیف یا موضعی باشد لاشه های الوده را باید حداقل مدت 10 روز در سردخانه ای که درجه برودت ان 10- درجه سانتیگراد باشد نگهداری و سپس اجازه مصرف داد صفحه 72 بهداشت گوشت دکتر افشار دکتر نشاط

چنانچه لاشه های الوده به سیستی سرکوز بویس را بمدت 10 روز در 10- درجه سانتیگراد قرار دهند کلیه سیستی سرکها خواهند مرد ولی این عمل ارزش اقتصادی لاشه را کاهش میدهد صفحه 97 کرمشناسی دامپزشکی جلد ذدوم دکتر علی اسلامی .

_ مهمترین باکتری در فساد هوازی گوشتهای منجمد کدام است

1) انتروباکتر     2) بروکوتریکس           3) پزودوموناس             4) موراکسیلا

گزینه 3 درست است لعابی که در سطح گوشت بوجود می اید در اثر رشد عده ای از باکتریهای هوازی که عامل فساد گوشت هستند ایجاد میشود تعدادی از این باکتریها عبارتند از اکروموباکتر پزودوموناس استروپتوکوک پروتئوس لاکتوباسیلوس و میکروکوک این باکتریها بصورت کلنی های رشد یافته و در نهایت به یکدیگر متصل میشوند و اتحاد انها سطح لزجی روی گوشت بوجود میاورند صفحه 207 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی دکتر نیرومند مزوفیلها که شامل بیماریزاها هم میباشند در روی لاشه های سرد شده  قادر به رشد نیستند اما سرماگراهایی مانند پزودوموناس و اکروموباکتر به سرعت در چنین شرایطی رشد کرده باعث فساد گوشت میشوند صفحه 343 ازمونهای میکروبی مواد غذایی دکتر گیتی کریم .

_ گزینه صحیح کدام است

1)    کبد مبتلا به دیکروسیلیاز در هر صورت ضبط میشود.

2)    کبد مبتلا به دیکروسیلیاز همانند دیستوماتوز در صورت شدت الودگی ضبط میشود

3)    هیپرپلازی طحال و دانه های نکروبیوز کبدی موید بیماری توکسوپلاسموز است .

4)    در بیماری سارکوسیستوز بعلت توان مسمومیت زایی کل لاشه را باید ضبط کرد

گزینه 1 درست است بازرسی و قضاوت روی لاشه دامهای مبتلا به دیکروسیلیاز تقریبا به همان روشی اجرا میگردد که در مورد دیستوماتوز اجرا میگردد ولی چون معمولا تعداد این کرمها در مجاری صفراوی و بافت کبد خیلی زیاد میباشد جگرهای الوده اغلب ضبط میگردند صفحه 121 بهداشت گوشت دکتر نشاط .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ سؤالات بهداشت و بازرسی گوشت آزمون اختصاصی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی سال 1378

656- تست رایمینگتون و فاوری برای تشخیص کدامیک از عارضه‏های زیر بکار می‏رود؟

1) استئوهماتوکروماتوزیس                                                         2) تشخیص استون

3) تفکیک زردی‏های مرضی و زردی حاصل از وجود کاروتن            4) مسمومیت با نیترات و نیتریت

گزینه 3 درست است. برای تمایز زردی غذایی یا فیزیولوژیکی از زردی مربوط به پیگمان‏های صفراوی از آزمایش رایمینگتون و فاوری می‏توان استفاده کرد. صفحه 168 بهداشت گوشت بیماری‏ها و آلودگی‏های داخلی دکتر حسنعلی نشاط، دکتر افشار آزمایش Rimington and Fowrie روش ساده و صحیحی است. برای تفکیک زردی‏های مرضی و زردی حاصل از وجود کاروتن صفحه 122 بازرسی عملی گوشت دکتر خسرو اسماعیلی

 

657- مهمترین عامل در کیفیت گوشت کدامیک از ساختمان‏های زیر می‏باشد؟

1) Endomysium                                         2) Epimysium

3) Perimysium                                                       4) Primysium

گزینه   درست است. سلول‏های عضلانی بوسیله بافت پیوندی به یکدیگر متصل می‏گردند و هر گروهی از آنها نیزبوسیله بافت پیوندی بیشتری بنام Perimysium پوشیده شده و تشکیل رشته‏های عضلانی را می‏دهند.

رشته‏هاییکه از اجتماع الیاف عضلانی تشکیل یافته‏اند بوسیلة پوششی از بافت پیوندی بنام Epimysium احاطه گردیده و بدین ترتیب عضله واحدی را ایجاد می‏نمایند. صفحه 17 بازرسی گوشت دکتر نشاط دکتر افشار

هریک از الیاف عضلانی به وسیله پوششی از یک پرده بسیار ظریف از جنس بافت پیوندی به نام Endomysium  احاطه شده‏است.

 

658- عمده‏ترین عارضه در فاسیولوز حاد چیست؟

1) پرخونی و تورم کبد                                                                      2) پوشیده شدن کپسول کبدی از بافت فیبرین

3) بیرون زدن بافت نکروتیک کبدی در صورت فشار دادن                                    4) همه موارد

گزینه 4 درست است. در موارد حاد پرخونی و تورم کبد بعلت هجوم تعداد زیادی از کپک‏های جوان وجود دارد (هپاتیت حاد) کپسول کبد نشانگر خونریزی بوده از بافت فیبرین پوشیده شده است. کبد در برش دارای سوراخ‏های گرد متعددی می‏باشد. چنانچه به کبد فشار داده شود بافت نکروتیک کبد و انگل‏های نابالغ بیرون زده می‏شوند. چنین کبدی ضبط می‏گردد. صفحه 168 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی

 

659- قضاوت در مورد لاشه مشکوک به کاشکسی چگونه است؟

1) ضبط چربی‏ها                    

2) ضبط کلی لاشه                  

3) ضبط قسمتی از قلوه‏گاه

4) آویزان کردن لاشه بمدت 24-12 ساعت که در صورت خشک و با قوام شدن قابل مصرف است.

گزینه 4 درست است. در موارد مظنون لاشه باید برای مدت 24-12 ساعت آویزان بماند. چنانچه لاشه خشک و با قوام گردید می‏توان آن را به مصرف رسانید صفحه 116 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی در صورتیکه عوارض بیماری مشهود نبوده و لاغری نیز پیشرفت نکرده باشد لاشه را باید مدت 12 ساعت نگهداشت و پس از این مدت اگر سطح لاشه و حفره‏ها خشک و در پالایش سروزی عضلات، مشاهده نگردد می‏توان به لاشه اجازه مصرف داد. صفحه 211 بازرسی گوشت دکتر نشاط دکتر افشار

در این نوع لاغری در صورتیکه لاشه دارای ظاهری مرطوب باشد آن را مدت 12 تا 24 ساعت نگهداری می‏نمایند و سپس اگر ظاهر لاشه خشک و طبیعی گردید به آن اجازه مصرف مشروط می‏دهند. صفحه 171 بهداشت گوشت دکتر نشاط

In border – Line cases of emaciation where there is little obvious sign of disease, it is advisable to detain the car case for 12 hours, in this time there may be consider able drying of the body cavities and in the absence of serous in filtrations of the muscles, the carcase may receive a favourable Judgement.

251 Thornton’s MEAT HYGIENE seventh edition J. F. GRACEY.

 

660- کیست‏های هیداتیک در کدامیک از دامهای زیر فعال‏تر می‏باشند؟

1) گوسفند                  2) بز                            3) گاو                          4) در هر سه فعالند

گزینه 1 درست است. تمام کیست‏های هیداتیک شامل اسکولکس نیستند.

درصد زیادی از آنها اکثراً نازا هستند. به عنوان مثال در گاو 90 درصد نازا هستند در خوک 20% و در گوسفند 8 درصد. از این رو گوسفند ظاهراً بهترین میزبان واسط می‏باشد. صفحه 157 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی «در انگلستان» معمولاً 90-80 درصد کیست‏های موجود در گاو، 6 درصد در گوسفند، 30 درصد کیست‏های بز، 12 درصد کیست‏های خوک و 27 درصد کیست‏های اسب بدون سر (Acephalocyst) یا سترون (Sterile) هستند. صفحه 122، کرم شناسی دامپزشکی جلد دوم دکتر علی اسلامی تاریخ انتشار آذرماه 1370.

 

661- قضاوت در مورد لاشه مبتلا به بیماری یون چیست؟

1) ضبط کامل                                                             2) قضاوت بستگی به درجه لاغری، ادم و قوام لاشه دارد

3) لاشه لاغر بوده ولی ضبط نمی‏گردد                                  4) ضبط احشاء

گزینه 2 درست است. قضاوت بستگی به درجه لاغری و ادم و قوام لاشه دارد اما بهتر است قبل از قضاوت لاشه برای مدت 24-12 ساعت باقی بماند. صفحه 149 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی و صفحه 147 بهداشت گوشت دکتر نشاط

 

662- جمود نعشی معمولاً حدود ……………. ساعت پس از مرگ ظاهر شده و بتدریج ……………. ساعت بعد از مرگ از بین می‏رود؟

1) 10 ، 24                   2) 18 ، 48                   3) 2 ، 12                     4) 4 ، 10

گزینه 1 درست است. جمود نعشی در رابطه با تجزیه ATP و عدم جایگزینی مجدد آن به علت کمبود اکسیژن است. جمود نعشی معمولاً حدود 10 ساعت پس از مرگ ظاهر شده و بتدریج 24 ساعت بعد از بین می‏رود. صفحه 99 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی. جمود نعشی از 4 تا 8 ساعت پس از کشتار شروع و 20 تا 24 ساعت بعد از کشتار میزان آن به حداکثر می‏رسد و سپس بتدریج کاهش می‏یابد. صفحه 25 بازرسی گوشت دکتر نشاط دکتر افشار

 

663- بوی استشمام شده از لاشه مبتلا به شاربن علامتی چیست و قضاوت آن چه می‏باشد؟

1) بوی استن و ضبط کامل                            2) بوی پنیر ترشیده و ضبط کامل

3) بوی استن و ضبط موضعی دام                  4) بوی پنیر ترشیده و ضبط موضعی اندام

گزینه 2 درست است. عضله در منطقه مرکزی خشک و بعلت وجود گاز اسفنجی شکل است. بوی شبیه به بوی کره یا پنیر ترشیده از آن استشمام می‏شود. لاشه و آلایش در قضاوت ضبط و معدوم می‏گردر. صفحه 146 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی و صفحه 129 بهداشت گوشت دکتر نشاط

664- علامت اصلی خفگی دام در دستگاه گردش خون عبارتست از:

1) قلب راست پر از لخته خون است و قلب چپ خالی است.

2) قلب چپ پر از لخته خون است و برعکس قلب راست خالی است.

3) هر دو بطن خالی و دهلیز‏ها پر خون است.

4) هر دو بطن و دهلیزها پر از لخته خون است.

گزینه 1 درست است. قسمت راست قلب پر از لخته خون بوده و قسمت چپ آن خالی است گوشت تیره رنگ و بدشکل است. صفحه 117 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی.

 

665- قضاوت در مورد لاشه مبتلا به شاربن چیست؟

1) ضبط احشا          2) ضبط لاشه                        3) ضبط لاشه و تمامی اجزاء دام               4) فقط ضبط طحال و کبد

گزینه 3 درست است. لاشه و ارگان‏های مربوطه ضبط و سوزانده می‏شوند. صفحه 145 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی. لاشه‏های آلوده با کلیه ضمایم آنها باید بدقت منهدم گردند. صفحه 41 بهداشت گوشت دکتر نشاط.

The meat from anthrax – infected animals is dangerous to man. The carcase, including blood, hide, fat and all internal organs, must be destroyed 258 MEAT HYGIENE.

 

666- آنتراکوز چیست؟

1) رنگدانه سیاه در عضلات                                         2) رنگدانه سیاه در غدد لنفاوی و ریه

3) رنگدانه زرد در ریه                                                4) رنگدانه زرد در غدد لنفاوی

گزینه 2 درست است. رنگدانه‏های سیاه و یا سیاه متمایل به آبی در غدد لنفاوی، ریه‏ها بخصوص برونشیالها و بافت ریه بواسطه استنشاق ذرات ذغال صفحه 121 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی و صفحه 265 بازرسی گوشت دکتر نشاط.

Pigmentary changes in the lymph nodes, particularly of the bronchial group, are seen as a result of in halation of particles of coal dust , and this condition known as anthracosis 369 MEAT HYGIENE.

 

667- کدامیک از موارد زیر مشخصه گوشت دام نابالغ نیست؟

1) الیاف گوشت نابالغ براحتی از هم جدا نمی‏شوند.

2) رشد عضلات حجیم مثل عضلات پشت ساقها ناقص است.

3) گوشت دام نابالغ خاکستری متمایل به قرمز است.

4) بافت‏های اطراف کلیه خیزدار و چسبناک، زرد کثیف و خاکستری متمایل به قرمز بوده و با سلول‏های چربی آمیخته شده

گزینه 1 درست است. صفحه 118 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی و صفحه 215 بازرسی گوشت دکتر نشاط و صفحه 250 MEAT HYGIENE .

 

668- قضاوت در مورد آسپریلوز طیور چیست؟

1) ضبط قسمت‏های آلوده                 2) ضبط کامل                         3) ضبط احشاء                         4) ضبط قلب و ریه

گزینه 2 درست است. لاشه‏های آلوده ضبط می‏گردند. صفحه 244 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی و صفحه 395  MEAT HYGIENE .

 

669- قضاوت در مورد طیور مبتلا به آسیت چیست؟

1) ضبط احشاء                         2) ضبط کبد                3) ضبط کامل                         4) ضبط موضعی

گزینه 3 درست است. لاشه‏های مبتلا باید ضبط شوند. صفحه 245 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی.

 

670- قضاوت در بیماری پروزیس طیور چیست؟

1) ضبط کامل             2)        ضبط قسمت‏های آلوده                      3) ضبط احشاء                         4) ضبط دل و جگر

گزینه 2 درست است. معمولاً پس از برداشتن قسمت‏های آلوده به بقیه لاشه اجازه مصرف داده می‏شود مگر اینکه لاشه خیلی لاغر باشد که در اینصورت ضبط می‏شود. صفحه 248 بازرسی عملی گوشت دکتر اسماعیلی.

 

671- سنوروس سربرالیس در کدام قسمت بدن جایگزین می‏گردد؟

1) سیستم عصبی                       2) سیستم گردش خون                       3) دستگاه گوارش                  4) عضلات

گزینه 1 درست است. صفحه 165 بازرسی گوشت دکتر اسماعیلی. نوزاد کرم تنیامولتی سپس سنوروس سربرالیس است که در مغز، نخاع شوکی و سایر قسمت‏های سیستم مرکزی اعصاب میزبان‏های واسط، از قبیل نشخوارکنندگان ندرتاً گوشتخواران، میمون‏ها و انسان زندگی می‏کند. صفحه 109 کرم شناسی دامپزشکی جلد دوم دکتر علی اسلامی.

 

672- در تشخیص بیماری سالمونلوز بر پایه عوارض روی لاشه بازرسی کدام اندام دارای اهمیت ویژه و بیشتری است؟

1) روده‏ها                   2) طحال                                 3) کبد                                     4) کلیه‏ها

گزینه 1 درست است. مشخص‏ترین ضایعات نعشی که ممکن است در روی لاشه دام‏های مبتلا به سالمونلوز دیده شوند عبارتند از پرخونی و خونریزی و تورم روده، طحال و دژپیه‏های لنفاوی. صفحه 46 بهداشت گوشت دکتر نشاط. در سالمونلوز هنگامیکه روده در دسترس بازرس نباشد کلیه تنها عضوی است که می‏تواند اطلاعات مفیدی به بازرس بدهد در این بیماری رنگ کلیه یکنواخت نبوده و رنگ پریدگی‏هایی در سطح آنها مشاهده می‏گردد. صفحه 144 بازرسی گوشت دکتر نشاط.

 

673- 24 ساعت پس از کشتار، PH گوشت گوسفند چقدر است؟

1) 7 تا 2/7                   2) 5/5 تا 2/6               3) 4/5 تا 3/6               4) 6 تا 3/6

گزینه 2 درست است. PH گوشت 24 ساعت پس از کشتار 9/5 می‏باشد. صفحه 29 بازرسی گوشت دکتر نشاط.

 

674- در گوساله‏ها یا گاوهای جوان ضایعات سلی بطور نسبی در کدامیک از موارد زیر بیشتر دیده می‏شود؟

1) استخوان‏ها                         2) کبد                                     3) طحال                                 4) کلیه

گزینه 3 درست است. در گاوهای مسن و پیر کلیه‏ها بیشتر از طحال ضایعات سلی نشان می‏دهند در حالیکه در گاوهای جوان عکس آن صدق می‏کند. در گوساله بافت عمقی طحال بیشتر از سطح آن آلودگی نشان می‏دهد و اغلب منشاء آن سل مادرزادی است. صفحه 18 بازرسی و بهداشت گوشت دکتر نشاط تهران 1346.

 

675- ضایعات هیداتیدوز در بازرسی پس از کشتار معمولاً در کدام اندامها دیده می‏شود؟

1) کبد، کلیه‏ها                       2) کبد، شش               3) کلیه‏ها، شش                       4) محوطه شکمی، شش

گزینه 2 درست است. در بازرسی گوشت معمولاً فقط کبد و ریه از نظر کیست هیدانید بازرسی می‏گردند. صفحه 113 بهداشت گوشت دکتر نشاط کرم اکینوکوکوس گرانولوزوس میزبان آن سگ، مرحله نوزادی کیست هیداتیک. میزبان واسط تمام حیوانات اهلی و انسان، محل استقرار لارو انگل در بیشتر قسمت‏های بدن مخصوصاً ریه و کبد می‏باشد. صفحه 165 بازرسی عملی گوشت دکتر خسرو اسماعیلی.

 

676- در تشخیص تفریقی میان زردی‏های فیزیولوژیک و پاتولوژیک به روش Lerche اگر هر دو نوع زردی در لاشه موجود باشد به ترتیب رنگ ستون فوقانی و تحتانی لوله آزمایش کدام است؟

1) زرد، سبز                 2) زرد، بی‏رنگ                      3) سبز، زرد                 4) بی‏رنگ، سبز

گزینه1درست است. اگردرلاشه‏ای هردونوع زردی وجود داشته باشد طبقه فوقانی لوله زردرنگ وطبقه تحتانی آن زرد سبزرنگ‏می‏گردد.

 

677- ضایعات سلی را باید با کدام دسته از بیماری‏ها تفریق و متمایز نمود؟

1) لنفادنیت کازئوز، توکسوپلاسموز، ضایعات انگلی و آبسه

2) یون، بروسلوز، سالمونلوز، پاستورلوز

3) یون، لنفادنیت کازئوز، اکتینو باسیلوز، بروسلوز

4) یون، لنفادنیت کازئوز، اکتینومایکوز، بروسلوز

گزینه 3 درست است. از نظر تشخیص تفریقی عوارض نعشی بیماری‏های شبه سل گاوی، اکتینوباسیلوز شبه سل گوسفندی و بروسلوز را باید از ضایعات سلی تفکیک نمود در بیماری یون دژپیه‏های پرده مزانتر به هیچ وجه ضایعات پنیری و آهکی نشان نخواهد داد. در بیماری اکتینوباسیلوز در سایر قسمت‏های لاشه عارضه‏ای مشاهده نمی‏گردد. ضایعات بیماری شبه سل گوسفندی حاوی چرک زرد سبز رنگ می‏باشد. صفحه 25 بهداشت گوشت، بیماری‏ها و آلودگی‏های داخلی دکتر نشاط دکتر افشار

 

678- کانون‏های خونریزی بر روی اندوکارد و کلیه‏ها، پرخونی در مخاط‏ نای وتایژه‏ها از جمله علایم کدام بیماری در لاشه است؟

1) سالمونلوز               2) شبه سل گوسفندی                         3) توکسوپلاسموز                   4) پاستورلوز

گزینه 4 درست است. مهمترین ضایعات نعشی پاستورلوز در روی احشاء مشاهده می‏گردد وجود کانون‏های خونریزی در روی اندام‏های مختلف بخصوص روی پرده جنب و اندوکارد و کلیه تقریباً همیشه ثابت می‏باشد. در شکل ریوی مخاط نای و نایچه‏ها و بافت ریه‏ها پر خونی نشان می‏دهند. صفحه 143 بهداشت گوشت دکتر نشاط.

 

679- کدام عبارت پیرامون لاشه‏ای با رطوبت بالا صادق است؟

1) آزمایش‏های کمکی را می‏بایست 24 ساعت پس از کشتار انجام داد.

2) آزمایش‏های کمکی را می‏بایست به هنگام بازرسی لاشه انجام داد.

3) در لاشه‏ای با رطوبت بالا عضلات دچار تغییر رنگ مایل به صورتی می‏شوند.

4) لاشه‏ای با رطوبت نسبتاً بالا نیاز به آزمایش کمکی نداشته و محکوم به ضبط کلی است.

گزینه 1 درست است. در صورتیکه لاشه دارای ظاهری مرطوب باشد آن را مدت 12 تا 24 ساعت نگهداری می‏نمایند و سپس اگر ظاهر لاشه خشک و طبیعی گردید اجازه مصرف مشروط می‏دهند. صفحه 171 بهداشت گوشت دکتر نشاط.

 

680- بیشترین میزان خونگیری ناقص معمولاً در پی کدامیک از حالات زیر دیده می‏شود.

1)     خستگی و استرس دامها به هنگام ترابری

2) هیجانات شدید روانی در 24 ساعت قبل از کشتار

3) کشتار دام مبتلا به پریکاردیت و اندوکاردیت حاد

4) کشتار دام مبتلا به بیماری‏های مزمن ریوی

گزینه 3 درست است. صفحه 220 بازرسی گوشت دکتر نشاط، صفحه 233 کتاب MEAT HYGIENE. THORNTON’S