دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
Three things
ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

 

Three things in life that are never certain

سه چیز در زندگی پایدار نیستند

Dreams رویاها

Success موفقیت ها

Fortune شانس

Three things in life that, one gone never come back

سه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند

Time زمان

Words گفتار

Opportunity موقعیت

Three things that humans make

سه چیز انسانها را می سازند

Hard Work کار سخت

Sincerity صمیمیت

Commitment تعهد

Three things in life that are most valuable

سه چیز در زندگی بسیار ارزشمند هستند

Love عشق

Self-Confidence اعتماد به نفس

Friends دوستان

Three things in life that may never be lost

سه چیز در زندگی که هرگز نباید از بین بروند

Peace آرامش

Hope امید

Honesty صداقت