دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
آزمايش استريپ كاپ و CMT در شير
ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

 

n در ورم پستا نهای حاد یكی از علأئم بیماری وجود رگه ها ی خون ولخته و دلمه همراه با سرم سبز رنگ در شیر است .قبل ار آنكه دستكاه شیر دوشی را بدام متصل كنیم باید چند مرتبه جریان شیر هر كارتیه را روی صفحه سیاه فنجان بریزیم تا عوامل غیر طبیعی شیر مشخص شود .
nاستريپ كاپ يك ظرف صاف است به رنگ سياه كه به 4 قسمت تقسيم شده است بواسطه رنگ سياه ان لخته ها به راحتي قابل ديد است
nبه محض ديدن لخته در شير دام را از گله جدا و ايزوله ميكنند و بعد بررسيهاي كامل انجام ميگيرد
nاساس اين ازمايش برپايه شمارش لكوسيتهاست كه در موقع ورم پستان تعداد انها افزايش ميابد
nدر اثر افزايش لكوسيتها حالت رسوب يا ژل مانند ايجاد ميشود
nشير
nپاروي پلاستيكي
nبطري پلاستيكي محتوي معرف شالم يا معرف نورلاندر يا ماستاييد

این آزمایشCMT تشخیص گاوهای مبتلأ به ورم پستا ن مخفی است . در این نوع ورم پستا ن چنانكه ملأ حظه شد شیر از نظر ظاهر ی سالم و طبیعی بنظر میرسد و هیچگونه علأ ئم بیماری در گا وممكن است مشخص نباشد ا ما با ریختن مقداری شیر درظرف چهار قسمتی از (هر كارتیه در یك قسمت) ورم پستان را تشخیص میدهیم .

nپس از اضافه شدن شیر آنرا بمدت 10 الی 20 ثانیه بطور مورب تكان میدهند تا با معرف مخلوط شود پس از این مدت در صورت وجود ورم پستان شیر لخته و بریده میشود . هر چه مقدار و غلظت لخته بیشتر باشد شدت ورم پستا ن و وجود مواد بافتی وگلبولها ی سفید بیشتر است .