دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
bleedingخونگیری از ورید دمی در گاو
ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

خونگیری از ورید دمی