دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
شب به خیر یا صبح به خیر نمی دانم ساعت چند است
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد

توبیا کز اول شب در صبح باز باشد

عجب است اگر توانم که سفر کنم زکویت

به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد

به کرشمه عنایت نظری بسوی ما کن

که محب صادق ان است که پاکباز باشد

بردوست چون رسیدی غم دل مگوی سعدی

که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد