دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
فال
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

صوفـی بیـا کـه‌آینـه صافی‌ست جـام را     تـا  بنـگـری صفــایِ مـیِ لعــل‌فـام را

       رازِ درونِ پـرده ز رنـدانِ مسـت پـرس        کـاین حـال نیسـت زاهـدِعـالی‌مقـام را

       عنقـا شکـارِ کـس نشـود دام  بـازچیـن    کـانجا همیشه‌بـاد بـه‌دست‌اسـت دام را

       درعیشِ نقـدکوش کـه‌چون آبخور نماند     آدم بـهـشـت  روضــه دارالـسّــلام را

       در بـزمِ دور یک دو قدح درکش و بـرو          یعنـی  طمــع   مـدار  وصــالِ  دوام را

       ای دل شباب‌رفت و نچیدی‌گلـی‌زعـیش    پیـرانه‌سـر بکـن هنـری، ننـگ‌ و نـام را

       ما را بـرآستـانِ تو بس حقِّ خدمت‌است    ای خـواجـه بـازبین بـه ترحّـم غـلام را

                                   حـافظ مریدِ جامِ مـی‌است ای صبـا بـرو

                                   وز  بنـده بنـدگی بـرسـان شیـخِ جـام را