دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
گروه خون
ساعت ٩:۱٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

گروه های خونی

خون از چه اجزایی تشکیل شده است؟
یک انسان بالغ حدود 6-4 لیتر خون دارد که در سر تا سر
بدنش در حال گردش است. خون کارهای مهمی انجام می دهد اما انتقال اکسیژن به بخش های مختلف بدن، مهم ترین کار آن است. خون از چند نوع سلول شناور و مایعی به نام پلاسما تشکیل شده است.
سلول های قرمز خون
که گلبول های قرمز نیز نامیده می شوند حاوی هموگلوبین اند. این پروتئین به اکسیژن متصل می شود. گلبول های قرمز اکسیژن را به بافته های بدن می رسانند و دی اکسید کربن را از محیط آن ها دور می کنند. سلول های سفید خون که گلبول های سفید نیز نامیده می شوند با عوامل عفونی مبارزه می کنند. پلاکت ها. به لخته شدن خون کمک می کنند. برای مثال، وقتی جایی از بدنمان بریده می شود، آن ها با تسهیل لخته شدن خون مانع خونریزی شدید می شوند. پلاسما. حاوی املاح و پروتئین های متنوعی است.                              آگلوتینه = به معنی بریده بریده شدن خون

گروه های خونی مختلف کدام اند؟
تفاوت خون های مختلف به وجود یا عدم وجود پروتئین های ویژه ای به نام پادتن
و پادزا برمی گردد.

پادزاها بر سطح گلبول های قرمز و پادتن ها در پلاسمای خون قرار دارند.

افراد مختلف، انواع متفاوت و ترکیب های متفاوتی از این مولکول ها را دارند.

گروه خونی شما به آن چه که از والدین خود به ارث برده اید وابسته است.
امروزه بیش از 20 نوع نظام تعیین گروه خون وجود دارد. اما نظام
ABO و RH مهمترین آن ها هستند که برای انتقال خون استفاده می شوند. همه گروه های خونی با هم ناسازگار نیستند. مخلوط کردن گروه های خونی ناسازگار به کپه کپه شدن خون می انجامد که برای بیمار خطرناک است

گروههای خونی آنتی ژنهایی هستند که در سطح گویچه‌های قرمزخون و سلولهای دیگر قرار دارند و از والدین به فرزندان به ارث می‌رسند. گلبولهای قرمز مانند همه سلولهای هسته‌دار بدن واجد اختصاصات آنتی ژنتیکی در سطح خود می‌باشند. این آنتی ژنها ، آنتی ژنهای گروه خونی نامیده می‌شوند.

گاهی دیده می‌شود که خون شخصی را به شخص دیگری تزریق می‌کنند خون شخص دهنده در بدن فرد گیرنده لخته می‌کند و رسوب می‌دهد. چگونگی این عمل با انعقاد خون متفاوت است و به وجود گروه‌های خونی مختلف مربوط می‌شود. در سطح خارجی گلبول‌های قرمز افراد دو نوع آنتی ژن از جنس پروتئین وجود دارد که به نامهای A و B معروف هستند.

برخی افراد آنتی ژن نوع A و برخی نوع B ، برخی هر دو آنتی ژن A و B را دارا هستند و برخی هیچ یک از آنتی ژنها را ندارند این افراد را به ترتیب در گروه های خونی AB ، B ، A و O قرار می‌دهند.
نظام
ABO
بر طبق این شیوه تعیین گروه خون، چهار نوع گروه خون وجود دارد
:  A_B_AB_O در میان جمعیت مردم در حدود 42 درصد گروه خونی A حدود 9 درصد گروه خونی AB و 42 درصد گروه خونی O را دارا هستند
گروه خون
A
اگر گروه خون شما از نوع
A باشد، شما بر سطح گلبول های قرمز خود پادزای A و در پلاسمای خود پادتن B را دارید-  گروه خونی A : آنتی ژن نوع A را سطح گلبول قرمز خود دارند و در پلاسمای خونشان نیز آنتی کور B (ضد آنتی ژن B) را دارا هستند. فردی با گروه خون A تنها میتواند به بیماری با گروه خونی A خون اهدا نماید .

.

گرو خون
B
اگر گروه خون شما
از نوع B باشد، شما بر سطح گلبول های قرمز خود پادزای B و در پلاسمای خود پادتن A را دارید.گروه خونی B : آنتی ژن نوع B را در سطح گلبو لهای قرمز خود را دارند و در پلاسمای خونشان نیز آنتی کور A (ضد آنتی ژن A) را دارند  فردی با گروه خون B تنها میتواند به بیماری باگروه خونی B خون اهدا نماید

گروه خون
AB
اگر گروه خون شما از نوع
AB باشد، شما بر سطح گلبول های قرمز خود هم پادزای A و هم پادزای B دارید. در پلاسمای خون شما پادتن A و پادتن B وجود ندارندگروه خونی AB : آنتی ژن نوع A و B را در سطح گلبولهای قرمز خود را دارند و در پلاسمای خونشان نیز هیچ یک از آنتی کورها را ندارند.
  فردی با گروه خون AB تنها میتواند به بیماری با گروه خونی AB خون اهدا نماید . در شرایط اضطراری فردی با گروه خونی AB  مثبت میتواند از هر فردی با تمامی گروههای خونی AB,O,B,A خون دریافت نماید که اصطلاحا به گیرنده عمومی معروف است.             

گروه خون
O
اگر گروه خون شما از نوع
O باشد، شما بر سطح گلبول های قرمز خود پادزای A و B را ندارید. در پلاسمای خون شما هم پادتن A و هم پادتن B وجود دارند.

 گروه خونی O : هیچ یک از آنتی ژنها را در سطح گلبولهای قرمز خود ندارند ولی هر دو آنتی کور را دارا هستند. در شرایط اضطراری گروه خونی O منفی به هر فردی میتواند خون اهدا نماید که اصطلاحابه دهنده عمومی معروف است
 
                                       

برای پی بردن به گروه خونی هر کس ، مقداری از خون را با آنتی کورهای معین شده A یا B مخلوط می‌کنیم. از تولید یا عدم تولید رسوب که در اثر به هم چسبیدن گلبولهای قرمز ایجاد می‌شود می‌توان گروه خونی شخصی را معین کرد. اگر بخواهیم به فردی از گروه خونی B خون تزریق کنیم، چون پلاسمای خون او آنتی کور A را دارد نمی‌توان خونی را که دارای آنتی ژن A باشد به او داد. این آنتی ژن در گروه های A و AB یافت می‌شود پس او نمی‌تواند از این گروهها ، خون دریافت کند.

 یک قطره از انتی A را به قطره خون A اضافه کنید
                                                        یک قطره از انتی
B را به قطره خون B اضافه کنید

                                              

مشاهده کنید اگر قطره A و قطره B با انتی بادیها خوشه ای شدند

در تیپ O  قطرات A یا B خوشه ای نشده اند گروه خونی O : با هیچ یک از آنتی کورهای A و B رسوب نمی‌دهد

تیپ A قطره خون A با انتی بادی A خوشه ای شده است  گروه خونی A : با آنتی کور B رسوب نمی‌دهد ولی با آنتی کور A رسوب می‌دهد.

  • تیپ B با انتی بادی B خوشه ای شده است گروه خونی B : با آنتی کور B رسوب می‌دهد ولی با آنتی کور A رسوب نمی‌دهد.

تیپ AB در 3درصد موارد  در دوقطره خون خوشه ای شده است گروه خونی AB : با هر دو آنتی A و B رسوب می‌دهد

Rh Neg    
Blood

توجه = فاکتورهای ارهاش مثبت و ارهاش منفی از همین راه مشخص میشود به اینصورت که یک قطره از سرم انتی ارهاش یا انتی دی به قطره خون افزوده میشود بعد اسلاید را برای تسریع در اگلوتیناسیون درگرمخانه قرار میدهند اگر خوشه ای شدن روی دهد ارهاش منفی است اگر خوشه ای شدن اتفاق نیفتد ارهاش منفی است

Rh Pos    
Blood

An Rh Blood Typing (Warming) Box.

انتقال خون

گلبولهای قرمز را می‌توان به سهولت از حیوانی به حیوان دیگر انتقال داد. اگر گلبولهای قرمز فرد دهنده ، آنتی ژنهای مشابه با گلبولهای قرمز گیرنده داشته باشند، پاسخ ایمنی در حیوان گیرنده گلبول ایجاد نمی‌شود. اما اگر گیرنده آنتی بادیهایی بر علیه آنتی ژنهای گلبول قرمز دهنده داشته باشد، در آن صورت گلبولهای دهنده در معرض خطر تهاجم سریع قرار خواهند گرفت. زمانی که این آنتی بادیها به آنتی ژنهای موجود در سطح گلبولهای قرمز بیگانه متصل گردند، ممکن است سبب همولیز و فاگوسیتوز این سلولها شوند. در صورت فقدان آنتی بادیهای طبیعی ، گلبولهای قرمز تزریق شده موجب برانگیخته شدن پاسخ ایمنی در فرد دریافت کننده خون می‌شوند. سپس گلبولهای تزریق‌شده مدتی در خون گردش می‌کنند.
دومین
انتقال خون با این گلبولها یا گلبولهای شبیه به گلبولهای قبلی باعث تخریب سریع این گلبولها می‌گردد که منجر به بروز واکنشهای پاتولوژیک شدید می‌گردد-شما می توانید به شخصی با گروه خون A، خون A و به شخصی با گروه خون B، خون B تزریق کنید افرادی که گروه خون آنان از نوع O است، دهنده عمومی و افرادی که گروه خون آنان از نوع AB است، گیرنده عمومی نامیده می شوند

گروه خون

پادزاها

پادتن ها

می تواند خون بدهد

می تواند خون بگیرد

AB

BوA

_

AB

ABوA وB وO

A

A

B

ABو  A

AوO

B

B

A

ABوB

BوO

O

_

AوB

ABوAوBوO

O