دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
مستوره ی کوردستانی
ساعت ۳:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

گرفتارم به نازی چاوه کانی مه ستی فه تتانت
بریندارم به تیری سینه سوزی نیشی موژگانت
به تالی په رچه می ئه گریجه کانت غاره تت کردم
دلیکم بوو ئه ویشت خسته نا و چاهی زه نه خدانت
به قوربان! عاشقان ئه مرو هه مووها تونه پابوست
منیش هاتم بفه ر مو بمکوژن بمکه ن به قوربانت
ته شه ککور واجیبه بومن ئه گه و بمرم به زه خمی تو
به شه رطی کفنه که م بد رووی به تای زولفی په ریشانت
له کوشتن گه رده نت ئا زاد ده که م خوت بتیه سه رقه برم
که روژی جومعه بم نیژی له لای نه عشی شه هیدانت
ئه توئه مرو له مولکی دلبه ری دا نا دره ی ده هری
به ره سمی به نده گی «مه ستوره» واهاتووته دیوانت