دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
زن خوب فرمانبر پارسا
ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

از قدیم گفته اند زن خوب فرمانبر پارسا-کند مرد درویش را پادشاه و به راستی هم اینچنین است –اگر دیدید مردی در زندگی موفق است بدانید زنی پشت سر اوست  خواه این زن مادرش باشد یا همسرش – ناصرالدین شاه برای این از نعمت وجود امیر کبیر محروم شد چون زنی که پشت سرش بود بد فکر میکرد اگر زنی که پشت سر مرد است بد فکر کند مرد زمین میخورد تجار زیادی به شیمکنت نی ایند و میروندپریروز با یک نفرشان  صحبت میکردم بحثی پیش امد گفت من در طول سالها تجارت که به کشورهای مختلف سفر میکنم ارتباطم را با دو شریکم قطع نمیکنم یکی شریک زندگی که همسرم است و. دومی شریک کاری که همکار شرکتی ام است

و راست میگفت . کتری را از روی اجاق برداشتم و روی کابینت گذاشتم تا سرد ش

چند روز پیش سختی اب شیمکنت را با خانمم در میان گذاشتم به من پیشنهاد داد که کتری را برای چند دقیقه خالی در روی اجاق قرار دهم تا اهکهای داخل ان بسوزد  اینکار را کردم و بعدبا اب شستم واقعا تمیز شده بود. خوب این مهم است و خیلی خیلی موارد دیگر که خانمم به ام کمک کرده است و راضی ام